uitvaartverzekering afsluiten

Een uitvaartverzekering afsluiten kan een slim idee zijn. Het kan uw gezin helpen om de kosten te betalen als u overlijdt. Door een polis aan te schaffen, voorkomt u voor uw gezin de stress van het voorbereiden van de financiën op uw overlijden. De voordelen van het afsluiten van een polis kunt u met uw financieel planner bespreken. Deze kan u helpen bij het kiezen van de juiste polis. Ook online is het gemakkelijk uitvaartverzekeringen vergelijken en afsluiten

Het kiezen van een goede uitvaartverzekeraar is van cruciaal belang. Als u geen premie meer kunt betalen, kunt u de polis vaak wel opzeggen. Het is echter belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te nemen. De verzekeraar moet een goede naam hebben en een polis aanbieden die bij uw wensen aansluit. Een ander voordeel van het afsluiten van een uitvaartverzekering is dat de kostenstijgingen beperkt worden. U hoeft zich dan geen zorgen te maken over een uitvaart die in de toekomst een stuk duurder is geworden.

U kunt uw eigen uitvaart regelen en het soort uitvaart kiezen dat u wenst. Uw begunstigden kunnen rechtstreeks door de verzekeraar worden betaald. Zo hoeven uw naasten zich geen zorgen meer te maken over het betalen van de kosten. U kunt uw premies op tijd betalen en u heeft er verder geen omkijken naar. Naast het betalen van de kosten van uw uitvaart, kunnen uitvaartverzekeringen uw gezin ook helpen. Het neemt ze veel regelwerk uit handen. De uitkering is echter afhankelijk van uw leeftijd en het soort verzekering dat u heeft.

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is om meerdere redenen vaak een goede beslissing. Het dekt uw laatste kosten als u overlijdt. Het hebben van dit type verzekering helpt uw ​​​​familie om hun begrafenis- en begrafeniskosten te betalen. Bovendien stijgen de kosten bij veel verzekeringen minder of nauwelijks naarmate de tijd verstrijkt (indexatie). Het is een goed idee om te overwegen een uitvaartverzekering af te sluiten.

De kosten van een uitvaartverzekering zijn relatief laag en een uitstekende investering voor uw gezin. De premies variëren, afhankelijk van de hoeveelheid dekking die u nodig heeft. Het is verstandig om alle opties te overwegen bij het afsluiten van een verzekeringspolis. Het kiezen van een uitvaartverzekering is een goed idee als je een vast inkomen hebt. Zo weet je zeker dat het geld beschikbaar is in geval van nood.

De kosten van een uitvaartverzekering zijn afhankelijk van uw leeftijd en uw gezondheid. Als u bijvoorbeeld 55 bent, zijn de premies lager dan wanneer u 70 bent. Als u ouder bent, kunt u kiezen voor een polis met gegarandeerde uitgifte. Als u dan rookt, kunt u geld storten om de huidige begrafeniskosten te dekken.

Hulp van een advocaat bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Stel voor dat een oproepcontract dat te veel verschilt van de daarna gesloten arbeidsovereenkomst om te kunnen aannemen dat de identiteit van beide arbeidsovereenkomsten hetzelfde is omdat de betrokken werknemer op grond van het oproepcontract slechts enkele uren per maand werkzaam was tegen een salaris dat aanmerkelijk lager was dan toen hij op grond van de daarna gesloten arbeidsovereenkomst 38 uur per week ging werken. Bovendien geldt voor de voortzetting op grond van lid 4 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek nog dat er tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten geen tussenpozen mogen zitten van meer dan drie maanden (zie ook art. 7:668a BW)

Berekening van de opzegtermijn

Overigens moet op grond van lid 4 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek de opzegtermijn worden berekend vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd (zie onderdeel Berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst). Een arbeidsrecht advocatenkantoor kan dit uiteraard berekenen.

De zogenoemde draaideurconstructie

Het uitgangspunt van lid 4 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek is dat het gaat om een voortzetting van de arbeidsrelatie tussen dezelfde partijen. Het artikellid geeft aan dat er tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten geen tussenpozen van meer dan drie maanden mogen zitten. Dit uitgangspunt leent zich uitstekend voor misbruik. De gemiddelde advocaat arbeidsrecht krijgt hier regelmatig mee te maken. Voor advies kun je je dan ook wenden tot een arbeidsrechtadvocaat.

Lid 5 geeft aan dat er van een voortgezette arbeidsovereenkomst – zoals in lid 4 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek – sprake is als dezelfde werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die redelijkerwijs moeten worden geacht elkaars opvolger te zijn waar het gaat om de verrichte arbeid. Het gaat dan vooral om het verrichten van werkzaamheden voor een uitlener en een inlener.

Dit wordt wel de draaideurconstructie genoemd. Art. 7:667 lid 5 Burgerlijk Wetboek is dus bedoeld om een dergelijke constructie tegen te gaan (zie onderdeel Het tegengaan van de draaideurconstructie). De bescherming van dit artikellid geldt overigens ook wanneer een werknemer na de overgang van een failliete onderneming door een zogenoemde doorstart, hetzelfde werk blijft doen voor de nieuwe werkgever.

Niet-toegestane bedingen in verband met het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst

In het ontslagrecht is een aantal bijzondere opzegverboden opgenomen. In de leden 7 en 8 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek zijn bepaalde bedingen nietig verklaard. Dergelijke bedingen hebben dan geen rechtskracht. Het gaat bij dergelijke bedingen niet om een beperking in tijd maar om een ontbindende voorwaarde, een onzekere gebeurtenis waarbij het dus onzeker is of en wanneer de gebeurtenis zal plaatsvinden. Zo wordt vermeden dat een werkgever een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst opneemt met het oogmerk om de arbeidsovereenkomst van rechtswege te doen eindigen en daarmee het opzegverbod wordt ontkracht.

Niet in lid 4 van art. 7:667 Burger-lijk Wetboek is opgenomen het oordeel van de Hoge Raad uit 1992. Toen werd beslist dat de Ragetlie-regel niet alleen geldt als de arbeidsovereenkomst aangegaan voor on-bepaalde tijd werd beëindigd met wederzijds goedvinden maar ook als deze werd opgezegd nadat hiervoor toestemming was verkregen van de voorloopster van de Centrale organisatie werk en inkomen. Voor het niet-opnemen van deze uitbreiding naar het opzeggen van de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met de vereiste toestemming speelt dat de betrokken werknemer in een dergelijke situatie al de volledige ontslagbescherming geniet.

Rechtsgeldige opzegging

In het kader van de zogenoemde Ragetlie-regel is het van belang wat onder een ‘rechts-geldige opzegging’ wordt verstaan. Een opzegging is rechtsgeldig als deze leidt tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de opzegging niet (meer) vernietigbaar is in rechte dus niet meer kan worden aangetast. Tijdens de proeftijd zijn noch het algemene opzegverbod op grond waarvan opzegging alleen met toestemming van de Centrale organisatie werk en inkomen mogelijk is, noch de bijzondere opzegverboden van toepassing.

Dat houdt in dat een opzegging tijdens de proeftijd van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd rechtsgeldig is en dat de daarop volgende arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt (zie onderdeel In de arbeidsovereenkomst aangegeven). Bij het opzeggen tijdens de proeftijd kan sprake zijn van misbruik van omstandigheden. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd niet rechtsgeldig en zal dit ertoe kunnen leiden dat de arbeidsovereenkomst die daarna voor bepaalde tijd is aangegaan niet van rechtswege zal eindigen: lesgourmandises.ie – snel huis verkopen.

De zogenoemde Ragetlie-regel

In 1986 besliste de Hoge Raad op de volgende vraag. Eindigt in de situatie waarin een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd die was geëindigd met wederzijds goedvinden en die is voortgezet door een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd van rechtswege na het verstrijken van de tijd of moet deze worden opgezegd omdat er sprake was van een voor bepaalde tijd voortgezette arbeidsovereenkomst? De Hoge Raad oordeelde dat er geen sprake was van een voortzetting, omdat de beide arbeidsovereenkomsten te veel van elkaar verschillen, niet alleen wat betreft de tijdsduur maar ook wat betreft het loon en de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enkele wijzen van beëindiging arbeidsovereenkomst

Ook kan hij oordelen dat de noodzaak van een drastische reorganisatie wel aanwezig is waardoor niet kon worden gewacht op het oordeel van de Centrale organisatie werk en inkomen maar dat er ondanks dat toch onvoldoende reden is om de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer met directe ingang te ontbinden omdat de werkgever zijn verplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden met voeten heeft getreden.

Het ontslagbeleid: persoonsgebonden motieven 
Door de werkgever kunnen in beginsel verschillende ontslaggronden worden aangevoerd. Ieder aangevoerd motief moet echter aan de hand van de in het Ontslagbesluit gegeven voorschriften worden getoetst aan de redelijkheid. Om de gevraagde toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen te kunnen verlenen, zal minimaal één van de aangevoerde motieven voldoende aannemelijk en zwaarwegend moeten zijn.

Naast bedrijfseconomische motieven die gerelateerd zijn aan het wel en wee van de onderneming, zijn er ook persoonsgebonden motieven die tot ontslag kunnen leiden. Deze persoonsgebonden motieven slaan terug op de werknemer zelf. Op grond van art. 5:1 Ontslagbesluit kan het daarbij gaan om:

 • een verstoorde arbeidsrelatie
 • het disfunctioneren van de werknemer 
 • een ernstig gewetensbezwaar 
 • verwijtbaar handelen door de werknemer en
 • ontslag ten gevolge van ziekte of gebreken 

Daarnaast geven de art. 6:1 en 7:1 Ontslagbesluit nog twee persoonsgebonden motieven, namelijk:

 • in verband met medezeggenschapsactiviteiten en
 • bij discriminatie
 • het slot van dit hoofdstuk wordt nog een aantal niet specifiek genoemde persoonsgebonden motieven behandeld, namelijk:
 • Je onvindbare werknemer
 • Criminele werknemer en
 • de illegale werknemer 

De verstoorde arbeidsrelatie
Art. 5:1 lid 5 Ontslagbesluit wordt als een persoonsgebonden ontslagmotief gezien het ‘ernstig en duurzaam’ verstoord zijn van de relatie tussen de werkgever en werknemer. Van een verstoorde arbeidsverhouding is sprake als ‘de werkgever en de werknemer samen niet meer door één deur kunnen’. De verstoring van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer is dus een zelfstandige grond voor beëindiging de arbeidsverhouding; hoe die verstoring is ontstaan is in dat kader niet van belang van het verzoek op deze enkele grond vergt van het CWI een zeer zorgvuldige en evenwichtige afweging van belangen.

Afbeeldingsresultaat voor rechtbank

Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid & arbeidsrecht

Uit hoofde van goed werkgeverschap als bedoeld in art. 7:611 Burgerlijk Wetboek mag dergelijke volgorde ook van de werkgever worden verlangd. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, die in eerste instantie van de werkgever zelf zijn, waar deze volgorde van maatregelen misschien wat minder voor de hand ligt. 

Zo kan de situatie voorkomen dat een werknemer door werkgever herhaaldelijk is gewaarschuwd, maar zich daar niets aan gelegen laat liggen. In dat geval is het heel goed denkbaar dat de werkgever niet alleen de loondoorbetaling opschort of stopzet maar tegelijkertijd toestemming vraagt om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen. 

Dit impliceert dat de Centrale organisatie werk en inkomen, maar in feite ook de werkgever, bij een toestemmingsverzoek, na moet gaan of het opschorten of stopzetten van de loonbetaling niet meer voor de hand ligt of had legen, voordat toestemming kan worden verleend. Ook kan zich de situatie voordoen dat een werknemer zich alsnog bereid verklaart aan zijn verplichtingen te voldoen. In dat geval is het in eerste instantie ter beoordeling van de werkgever om het toestemmingsverzoek in stand te houden of niet. 

Als ondanks de bereidverklaring van de werknemer zijn verzoek wil handhaven dan zal ook in deze situatie moeten worden beoordeeld – en door de werkgever moeten worden aangetoond – dat in de gegeven omstandigheden inderdaad in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst in stand te houden. Ontslag als gevolg van ziekte of gebreken. Bij ziekte of gebreken als ontslaggrond kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • ziekte of gebreken waardoor de werknemer niet meer in staat is aan de gestelde  functie-eisen te voldoen, en daardoor ongeschikt is voor zijn functie, de zogenoemde de langdurige arbeidsongeschiktheid (zie onderdeel Langdurige arbeidsongeschiktheid
 • regelmatig verzuim als gevolg van ziekte (zie onderdeel Regelmatig verzuim als gevolg  van ziekte). Bij langdurige arbeidsongeschiktheid of verzuim door ziekte speelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een belangrijke rol (zie onderdeel De rol van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).

Langdurige arbeidsongeschiktheid
Art. 5:2 lid 1 Ontslagbesluit hanteert als uitgangspunt bij ontslag als gevolg van ziekte of gebreken dat de werkgever aannemelijk zal moeten maken dat de werknemer arbeidsongeschikt is voor de overeengekomen functie en herstel binnen 26 weken niet is te verwachten. De werkgever zal ook aannemelijk moeten maken dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft om de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer op een passende functie te herplaatsen binnen zijn bedrijf.

De bedoelde herplaatsing in een aangepaste of een ander functie kan ook door middel van (extra) scholing worden gerealiseerd. Of deze mogelijkheid van scholing een rol kan spelen is afhankelijk van het antwoord op de vraag of dit in redelijkheid van de werkgever kan worden verlangd. Of dat het geval is hangt mede af van de duur van de scholing en de kosten die daaraan. 

Afbeeldingsresultaat voor rechtbank

Ontslagbeleid persoonsgebonden motieven

Werkzaamheden van vier tot acht uur per week kunnen als passende arbeid worden beschouwd. Het begrip ‘ziekte of gebrek’ omvat ook de situatie dat er sprake is van regelmatig ziekteverzuim (zie onderdeel Regelmatig verzuim als gevolg van ziekte) waarbij het ziekteverzuim dusdanig verstorend uitwerkt op het productieproces of een onevenredig zware druk legt op collega’s dat van de werkgever niet in redelijkheid gevergd kan worden de arbeidsrelatie voort te zetten. De verantwoordelijkheid voor de reïntegratie rust primair bij de betrokken werkgever en werknemer.

In het verlengde van deze eigen verantwoordelijkheid van partijen voor de reïntegratie-inspanningen kan op verzoek van hetzij de werknemer hetzij de werkgever, een (recent) oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beschikbaar zijn. Als dit oordeel niet voorhanden is, kan de Centrale organisatie werk en inkomen op grond van lid 2 van art. 5:2 Ontslagbesluit een dergelijk advies alsnog vragen als het verweer van de werknemer daartoe aanleiding geeft (zie onderdeel De rol van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen). 

Dit zal dan vooral het geval zijn als de werknemer in zijn verweer met redenen omkleed aangeeft dat er binnen 26 weken verandering in zijn arbeidsongeschiktheid zal optreden of dat er wel mogelijkheden dán om hem te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor hem als passend kan worden beschouwd. Het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is niet bindend. Het ligt echter voor de land dat daaraan bij de afweging van de belangen door de Centrale organisatie werk en inkomen een groot gewicht wordt toegekend.’

Bovenmatig verzuim als gevolg van ziekte
Bij verzoeken om toestemming op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid kan ook sprake zijn van dergelijke verzoeken op grond van regelmatig verzuim als gevolg van ziekte. Ook bij deze verzoeken om toestemming kan de Centrale organisatie en inkomen het gevoerde personeelsbeleid kritisch onder de loep nemen. Zo kan de Centrale organisatie werk en inkomen onderzoeken wat de werkgever heeft gedaan, sociaal-medische begeleiding, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan pogingen, re-integratie, arbeidsomstandigheden en aanpassingen van de werkplek. 

Ook zou de organisatie werk en inkomen zich een beeld kunnen vormen van de aanpak het verzuim als gevolg van ziekte door de betrokken werkgever en ook van de mogelijke oorzaken van het verzuim. Verzuim als gevolg van ziekte is immers een verschijnsel dat door verschillende oorzaken kan ontstaan. Zo zou er bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van langdurige fysieke en/of psychische overbelasting als gevolg verschil tussen een functie en de capaciteit. Misschien kan dit op een andere wijze kunnen worden opgelost dan via de weg van ontslag.

Afbeeldingsresultaat voor rechtbank

Why being an SEO Specialist isn’t always easy

There are few people who have not heard about Search Engine Optimization (SEO) and its benefits. This is because of the fact that these services and products have been used by thousands of businesses all over the world. The only reason why most businesses do not utilize these services is because they think they can do it on their own. But the truth of the matter is that they cannot. It is a process where you need expert help. And you cannot afford to leave SEO development in the hands of someone who does not have enough knowledge or skills in order for them to deliver excellent results.

The services offered by a search engine optimization specialist will be able to increase the number of visitors you get to your website. This includes direct traffic as well as organic traffic. These specialists can boost your rankings in the major search engines like Google, Yahoo, and Bing. They can also improve your website user experience and increase conversion rates, so that you can increase your profitability.

Most SEM specialists also offer consulting services. You can hire them for search engine optimization consulting, where they will evaluate your current ranking position in the search engines. Based on this information, they will tell you what changes need to be made so that you can improve your rankings. Some of the possible changes include updating your keywords and optimizing your web pages so that you can receive high ranking. They can also provide training for your staff so that your customers will not have difficulty in finding you.

In order for you to hire the best specialists, you need to know what their job descriptions are. As we have mentioned earlier, these services involve optimizing websites for the major search engines. Each of these specialists has their own individual job description so it would be better if you check out their job descriptions so you will know what to expect from them. Some of the professionals who perform SEO consulting also offer content writing services: https://uwseospecialist.nl/. If you are interested in this kind of job description, then you should consider looking for a search engine optimization specialist who can write articles and content for you.

These are the basic qualifications search engine optimization specialists should have. You can also hire people who are experts in marketing strategies and online advertising. The only qualifications that you need to hire a professional SEO specialist is his or her certification. Certification is an important requirement in order for the specialists to be recognized by other webmasters and business owners. Certification is important because it proves to other people that the person who is doing the optimization knows how he or she should do certain tasks. You will surely find people who will try to rip you off if they do not possess the proper certifications.

Aside from having a good knowledge about search engine optimization, you also need to be familiar with digital marketing. The specialists should know at least some basics of digital marketing in order to promote your website in the best way possible. Aside from that, you should get your digital marketing experts certified in order for you to get a better idea on how he or she will be able to improve your online presence. Digital marketing may not be as popular as search engine optimization but it is still a vital component of any online campaign. It is also essential for anyone who wants to get started online.

Search engine optimization specialists can either become a freelance SEO specialist or he or she can work for a specific company. If you want to hire a specialist, then it would be best for you to check if he or she has had previous experience working with search engine marketing firms. Search engine marketing firms are companies that specialize on helping their clients to promote their websites on the internet. If the specialist has worked for one of these firms before, then you can be assured that he or she has enough experience dealing with different kinds of clients. You should also make sure that your search engine marketing specialist has the knowledge and skills needed to handle all online marketing campaigns.

In order for your website to gain better visibility on search engines, it is important for you to hire the services of a search engine optimization specialist. Hiring a freelancer can be an easier way to go than hiring an SEO firm because you only pay for the work that you have done. However, since there are a lot of freelancers out there who are just after the money that they can earn, you need to be very careful when choosing a particular freelancer. Some SEO specialists even use black hat techniques in order to improve their rankings. With this, you might not be able to get the results that you want.